سیستم ها

مقاله مدیریت چارچوب هفت اس

مقاله مدیریت چارچوب هفت اس

مقاله مدیریت چارچوب هفت اس مقاله مدیریت چارچوب هفت اس , مدل هفت اس؛ هفت اس مكينزيتغيير و حركت سازمان متأثر از تعامل ميان هفت بعد ساختار، استراتژي، سيستم‌ها، سبك، كاركنان، مهارت‌ها و ارزش‌هاي مشترك است. گروه مشاوران مكينزي اين واقعيت