مدلسازي با استفاده از نرم افزار تجاری۹۳ ABAQUS و بررسي تجربي نيروها در فرآيند فلوفرم سه غلطكه معكوس آليا‍ژ آلومينيم ۷۰۷۵

مدلسازي با استفاده از نرم افزار تجاری93 ABAQUS و بررسي تجربي نيروها در فرآيند فلوفرم سه غلطكه معكوس آليا‍ژ آلومينيم 7075

مدلسازي با استفاده از نرم افزار تجاری۹۳ ABAQUS و بررسي تجربي نيروها در فرآيند فلوفرم سه غلطكه معكوس آليا‍ژ آلومينيم ۷۰۷۵

فهرستچكيده۱
مقدمه۲
فصل اول۳
كليات۳
۱-۱-مقدمه۳
۱-۲- هدف از انجام اين پژوهش۳
۱-۳-‌‌ مرور بر مطالعات پيشين۴
۱-۴- مرور بر فصل‌هاي پايان نامه۷
فصل دوم۸
آشنايي با فرآيند شكل دهي چرخشي۸
۲-۱- تاريخچه۸
۲-۲- معرفي فرآيند اسپينينگ و فلوفرم۸
۲-۳- تئوري فرآيند اسپينينگ۹
۲-۳-۱- اسپينينگ۹
۲-۳-۲- شرايط تماس۱۰
۲-۴- دسته بندي انواع روش هاي اسپينينگ۱۲
۲-۴-۱- اسپينينگ دستي۱۳
۲-۴-۲- اسپينينگ ماشيني (قدرتي)۱۴
۲-۴-۳- اسپينينگ داغ۱۵
۲-۴-۴- اسپينينگ مخروطي۱۶
۲-۴-۵- اسپينينگ لوله از سطح…

مدلسازي با استفاده از نرم افزار تجاری۹۳ ABAQUS و بررسي تجربي نيروها در فرآيند فلوفرم سه غلطكه معكوس آليا‍ژ آلومينيم ۷۰۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *