شیمی

مطالعاتAb initio و DFبرروي پايداري ترموديناميكي نانولوله‌هاي بورون نيتريدوبررسي NMRآن دحلال‌هاي مختلف…

مطالعاتAb initio  و DFبرروي پايداري ترموديناميكي نانولوله‌هاي بورون نيتريدوبررسي  NMRآن دحلال‌هاي مختلف…

مطالعاتAb initio و DFبرروي پايداري ترموديناميكي نانولوله‌هاي بورون نيتريدوبررسي NMRآن دحلال‌هاي مختلف… فهرست مطالبچكيده۱ فصل اول: مقدمه و مروري بر تحقيقات گذشته. ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- نانو تكنولوژي.. ۳ ۱-۳- نيروهاي مؤثر در ابعاد نانومتري.. ۴ ۱-۳-۱- نيروهاي واندروالس…

مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزوتوسطالگوریتم مورچه وفعالیت داروئی مشتقات کاپساسین بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان …

مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزوتوسطالگوریتم مورچه وفعالیت داروئی مشتقات کاپساسین بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان …

مدلسازی طول موج ماکزیمم جذب رنگهای آزوتوسطالگوریتم مورچه وفعالیت داروئی مشتقات کاپساسین بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان … چکیدهمشتقات رنگ های آزو سنتزی تهیه می شوند که دارای گروه عاملی N=N می باشند و کاربرد اصلی آنها در صنایع غذائی و نساجی

محاسبات تابع چگالی خواص جذب ۱ متیل ۱ نیتروزواوره روی سطح نانولوله های کربنی و بورنیترید…

محاسبات تابع چگالی خواص جذب ۱ متیل ۱ نیتروزواوره روی سطح نانولوله های کربنی و بورنیترید…

محاسبات تابع چگالی خواص جذب ۱ متیل ۱ نیتروزواوره روی سطح نانولوله های کربنی و بورنیترید… چکیدهنانولوله ها گروه جدیدی از خانواده کربن هستند. این ترکیبات اغلب به عنوان شکل سوم کربن (پس از الماس و گرافیت) در نظر گرفته

محاسبات ab initio و QSAR داروهاي ضد سرطان كمپلكس هاي پلاتين و پالادیم…

محاسبات ab initio و QSAR داروهاي ضد سرطان كمپلكس هاي پلاتين و پالادیم…

محاسبات ab initio و QSAR داروهاي ضد سرطان كمپلكس هاي پلاتين و پالادیم… چکیدهکمپلکس های ضد سرطان پلاتین و پالادیم با لیگاندهای نیتروژن دهنده ابتدا با روش B3LYP/LANL2DZبهینه شدند. در ترکیبات دارویی پلاتین با استفاده از نرم افزار Dragon و

کاربرد میکرو استخراج مایع مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله…

کاربرد میکرو استخراج مایع  مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله…

کاربرد میکرو استخراج مایع مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله… چکیده:در این پایان­نامه یک روش ساده و قابل اعتماد برای استخراج گزینشی و سریع مقادیر بسیار کم

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذایی…

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذایی…

کاربرد ضایعات چای بعنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت استخراج منگنز از نمونه های غذایی… چکیدهدر این پژوهش، استفاده از ضایعات چای به عنوان جاذب ارزان قیمت و فراوان، جهت استخراج منگنز از نمونه­های غذایی مورد بررسی قرار گرفته است.با

طراحی وساخت پلیمرقالب مولکولی ویژه با نانوذرات سیلیکا جهت جداسازی، تشخیص وشناسایی برخی شاخص‌های بیولوژیکی…

طراحی وساخت پلیمرقالب مولکولی ویژه با نانوذرات سیلیکا جهت جداسازی، تشخیص وشناسایی برخی شاخص‌های بیولوژیکی…

طراحی وساخت پلیمرقالب مولکولی ویژه با نانوذرات سیلیکا جهت جداسازی، تشخیص وشناسایی برخی شاخص‌های بیولوژیکی… فهرست مطالبفصل اول: بیومارکرها و نقش آنها در تشخیص و درمان بیماری۱ ۱ـ۱ بیومارکرها (شاخص زیستی)۲ ۱ـ۱ـ۱ تاریخچه بیومارکرها۳ ۱ـ۱ـ۲ انواع بیومارکرها۳ ۱ـ۱ـ۳ مشخصات بیومارکرهای

شناسايي سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زيستي بر پايه‌ی نانوهيبريد گرافن اكسيد …DNA

شناسايي سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زيستي بر پايه‌ی  نانوهيبريد گرافن اكسيد  …DNA

شناسايي سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زيستي بر پايه‌ی نانوهيبريد گرافن اكسيد …DNA چکیدهامروزه سرطان ریه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در سراسر جهان محسوب می شود و دارای بالاترین آمار مرگ‌ومیر در بین انواع سرطان است. لذا تشخيص زودهنگام